Maria ter Engelen

 
 
 

H. Mis is om 07.30 in het NL of om 19.30 in het PL  Welkom, Zapraszamy
Op 02. Augusus  viert de Franciscaanse familie het feest van de Maria ter Engelen, Portiuncula. Dit kerkje is de bakermat van Franciscus zijn broederschap.Hij heeft het van de Benedictijnen in bruikleen gekregen in de jaren van zijn bekering.  Ook  Clara is in dit kerkje haar leven als Arme Zuster begonnen. Het kerkje staat hiermee symbool voor het begin van alle franciscaanse ordes. Over dit kapelletje is later een grote kerk gebouwd, waarvan we vandaag de wijding vieren.

Het kerkje is gewijd aan Maria ter Engelen. Maria als beeld voor de kerk is bij Franciscus niet vreemd. Het komt onder andere  in zijn Begroeting van Maria terug:

Wees gegroet, vrouwe, heilige koningin,
heilige moeder Gods, Maria,
die als maagd kerk zijt geworden
en uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel,
die door Hem gewijd werd
met zijn allerheiligste beminde Zoon
en de Heilige Geest, de helper,
in wie was en is
alle volheid van genade en al het goede.
Wees gegroet, zijn paleis,
wees gegroet, zijn tent,
wees gegroet, zijn huis,
wees gegroet, zijn kleed,
wees gegroet, zijn dienares,
wees gegroet, zijn moeder
en gij, alle heilige deugden,
die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest
wordt ingestort in de harten van de gelovigen
om van ongelovigen mensen te maken
die trouw zijn aan God.

(Franciscus van Assisi, Begroeting van Maria; uit: De Geschriften (2004), p. 180)

De evangelielezing die de kerk bij dit feest gekozen heeft is het evangelie van Maria Boodschap: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.’ … ‘Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.’ Maria en de kerk als beeld van Gods genade. Wat bedoelen we daar nu mee, met dat woord genade?

Vorige week las ik bij Dietrich Bonhoeffer over goedkope genade en kostbare genade.

‘De goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk. Heden ten dage gaat onze strijd om de kostbare genade. Goedkope genade betekent genade als te grabbel gegooide waar, vergeving, troost, sacrament, alles te grabbel gegooid; genade als onuitputtelijke voorraadkamer van de kerk, waaruit met lichtvaardige hand gedachteloos en onbegrensd wordt verstrekt; genade zonder prijs; genade die niets kost. Goedkope genade betekent rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar.’ (D. Bonhoeffer, Een thematisch dagboek, Meinema 2011, p. 237)

‘Kostbare genade is het evangelie, dat altijd weer moet worden gezocht, de gave waarom moet worden gebeden, de deur waarop moet worden aangeklopt. Kostbaar is ze, omdat ze oproept tot de navolging van Jezus Christus; genade is ze, omdat ze de mens het leven kost; genade is ze, omdat ze hem pas zo het leven schenkt. Kostbaar is ze omdat ze de zonde verdoemt; genade, omdat ze de zondaar rechtvaardigt. Kostbaar is de genade bovenal omdat God zijn Zoon niet te kostbaar achtte voor ons leven, maar hem overgaf voor ons. Kostbare genade is menswording van God. (D. Bonhoeffer, Een thematisch dagboek, Meinema 2011, p. 238)

Zo is genade, in zijn kostbare vorm, gelouterde liefde – LIEFDE in hoofdletters, Levende Liefde – een verwijzing naar God zelf en zijn Zoon Jezus Christus.

Tot lof van God!