Category archives: Actueel

 •  

  Beste Mensen

  We melden u bij deze het overlijden van onze medebroeder Kamiel Teuns. (afkomstig van Meersel-Dreef) Komende vrijdag om 09.00 uur  in onze kerk op Ossenmarkt 14,  2000 Antwerpen zal gebedsdienst zijn  en om 11.00 uur zal  uitvaart plaatsvinden in onze Dreefse kapucijnenkerk. Omwille van Corona in beperkte kring, maar online te volgen via kanaal , kapucijnen. be  (gebedsdienst uit Antwerpen) en https://www.facebook.com/KapucijnenKlooster/ begrafenis in Meersel, dat overgenomen wordt door dat van de ceremoniedienst (zie overlijdensbericht) Hij zal ook ter aarde besteld worden op ons kerkhof  in
  Meersel-Dreef bij de andere overleden medebroeders . Dat broeder Kamiel mag rusten in Gods vrede.

  Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken.
  (2 Tim. 1,12)
  Wij zijn de Heer dankbaar dat onze geliefde medebroeder en broer
  Kamiel TEUNS
  minderbroeder kapucijn
  bij ons mocht wonen en al de liefde van zijn grote hart schenken.
  Hij ontving het leven uit Gods hand te Meerle op 29 maart 1939
  als jongste zoon van Adriaan Frans Teuns en Wilhelmina Nuijten.
  Hij trad in bij de Vlaamse Kapucijnen op 10 september 1959
  en verbond zich op 12 september 1960, bijna 60 jaar geleden,
  door geloften tot een evangelisch franciscaans leven.
  Hij werd priester gewijd op 9 juli 1966.

  Hij overleed in het W.Z.C. Sint-Camillus te Antwerpen op 24 mei 2020
  na een lange moedig gedragen ziekte, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

  We willen niet treuren dat we hem verloren hebben
  maar dankbaar zijn omdat we hem mochten hebben,
  ja omdat we hem nu nog bezitten,
  want wie terugkeert naar de Heer
  blijft in de gemeenschap van de huisgenoten Gods
  en is slechts vooruitgereisd.
  (Hieronymus)
  Dit melden:
  Adri GEERTS, minister provinciaal,
  De medebroeders van de Vlaamse provincie,
  De fraterniteit van Antwerpen,
  De medebroeders van Pakistan en Congo,
  Pascal Jozef TEUNS, kapucijn (†),
  De kinderen en kleinkinderen
  van wijlen Piet en Helene TEUNS – BAYER,
  De kinderen, klein- en achterkleinkinderen
  van wijlen Jozef en Antonia VERLEIJE – TEUNS,
  De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
  van wijlen Alfons en Rita TEUNS – KAPITEYN,
  Juul (†) en Cor TEUNS – GRAUMANS,
  kinderen en kleinkinderen,
  Adriaan en Angeline TEUNS – COX,
  kinderen en kleinkinderen,
  Stan TEUNS, kapucijn,

  zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

  De families TEUNS en NUIJTEN.

  De gebedsdienst vieren we in beperkte kring
  in de Kapucijnenkerk op de Ossenmarkt te Antwerpen
  op vrijdag 29 mei 2020 om 9 uur online te volgen via
  www.michaeldeleu.be (Pater Kamiel Teuns)
  Aansluitend vieren we in beperkte kring de Verrijzenisliturgie
  in de Kapucijnenkerk te Meersel-Dreef
  op vrijdag 29 mei 2020 om 11 uur online te volgen via
  www.michaeldeleu.be (Pater Kamiel Teuns)

  Daarna vertrouwen we hem toe aan moeder aarde op het kerkhof in het Mariapark
  waar hij met zijn medebroeders zal wachten op de wederkomst des Heren.
  Dank aan allen die hem van ganser harte met liefde, zorg en vriendschap omgeven hebben.
  Gedenk hem in uw gebed en vooral bij de viering van de eucharistie.
  DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING

  Correspondentieadres:
  Provincialaat Kapucijnen
  Familie TEUNS
  p/a Uitvaartzorg Michael Deleu
  Lange Lozanastraat 237 – 2018 Antwerpen
  Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

  P. Kamiel klik erop

 • Beste onze vrienden.

  In onze  kerk zullen daarom de eucharistievieringen niet doorgaan. Ook de aanbidding op vrijdag  gaat niet door. De biecht is ook niet mogelijk. ( in de doodsgevaar wel)

  kerk is wel open, voor persoonlijk gebed, vanaf 7.00 tot 18.30 elke dag

   

  De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april.

   

  Aan alle gelovigen en medewerkers van het bisdom Antwerpen

  Goede vrienden,

  De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus helpen voorkomen. Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk te schorsen vanaf het komende weekeinde (14-15 maart). Deze schorsing geldt alvast tot vrijdag 3 april.

  Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst doorgaat, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de eucharistie enkel vieren zonder gasten of bezoekers.

  Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen enkel plaatsvinden in beperkte kring. Dit wil zeggen dat enkel de dichte familie aan de liturgie deelneemt. Voor alle vieringen geldt: uitstellen wat kan. Zeker doopsels kan men uitstellen.

  Waar mogelijk en toegelaten door de burgerlijke overheid, blijven kerken en kapellen open voor persoonlijk gebed en bezinning, ook gedurende de week.

  Voor alle andere pastorale bijeenkomsten (zoals vergaderingen, voordrachten, leesgroepen of catechese) wordt maximale voorzichtigheid gevraagd, overeenkomstig de richtlijnen van de overheid.

  Wat met Palmzondag, de Goede Week en Pasen? We wachten de verdere ontwikkeling van het corona-virus en van de overheidsmaatregelen af. Binnen twee weken volgt een nieuwe mededeling over de Goede Week en de Paastijd. Hetzelfde geldt voor de vieringen van de eerste communie en het vormsel. In afwachting van deze mededeling blijven alle diensten op de agenda staan.

  Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het vicariaat Kempen (tel. 03/500.00.18) of het vicariaat Antwerpen (tel. 0465/03.16.52).

  Ondertussen gaat de veertigdagentijd verder. We roepen de gelovigen op deze periode te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en aandacht voor de medemens. Onderweg naar Pasen kunnen gezinnen of individuele gelovigen zich laten inspireren door de Schriftlezingen of door bezinningsteksten voor de vasten. Via Kerknet, Kerk en Leven, Tertio, de vieringen op radio en tv kan men met de kerkgemeenschap verbonden blijven.

  Vanaf volgende zondag 15 maart zal de bisschop op zondag om 10.00 uur een eucharistie voorgaan in de (lege) kathedraal van Antwerpen. Via internet kan u erbij zijn. Hoe maak je verbinding met deze livestream? Ga op het internet naar www.bisdomantwerpen.be; click daar op ‘Vieren met de bisschop’.

  Oprechte dank aan al wie alles op alles zetten om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en aan al wie besmette personen met de grootste zorg omringen. We leven ook mee met al wie door deze situatie moeilijkheden ondervinden op het werk, in hun gezin of in hun sociaal leven. We hopen en bidden dat deze uitzonderlijke maatregelen niet lang moeten duren.

  Met beste groeten,

  +Johan Bonny
  Bisschop van Antwerpen

 • Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag. Bij ons om 07.30 uur in NL
  In het Pools om 18.30 en 20.00 uur

 • De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

  Elke vrijdag om 19.00 uur welkom voor de kruis weg.

 • Witte Donderdag
  19 uur – Eucharistieviering

  Goede Vrijdag
  15 uur – Goede Vrijdagviering

  Stille Zaterdag
  18 uur – Paaswake in Sint Antonius Kerk Paardenmarkt 

  Pasen
  8 uur – Eucharistieviering

  Paasmaandag
  7.30 uur – Eucharistieviering

 • Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

  De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

  Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

  Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’  wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

  Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 30 november 2014.

  De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent.

  Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.

   

  In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

   

  De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. De Advent is liturgisch gezien een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.

   

  http://www.adventtijd.nl/

Meer materiaal