Category archives: Actueel

 • De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

  Elke vrijdag om 19.00 uur welkom voor de kruis weg.

 • God stuurt zijn Zoon naar de aarde, Hij wordt God onder ons. Wat een groot mysterie… God die mens wordt. Hoe is dat mogelijk ? Waaraan hebben wij dat te danken ?

  Liturgie  bij ons

  24.12 18:00 Vespers met lezingen uit de lezingendienst ( Klooster kerk) NL
  20:00 Kerstavond viering (Nederlands-Engels)  in H.-Hartkerk.
  23:00 Kerstavond viering ( Klooster kerk) PL
  25.12 08:00 (Klooster kerk)  NL
  09:30; 12:15; 17:00  Klooster kerk PL
  26.12  08:00 ( Klooster kerk) NL
  09:30; 12:15; 17:00  Klooster kerk PL

   

   

 • Witte Donderdag
  19 uur – Eucharistieviering

  Goede Vrijdag
  15 uur – Goede Vrijdagviering

  Stille Zaterdag
  18 uur – Paaswake in Sint Antonius Kerk Paardenmarkt 

  Pasen
  8 uur – Eucharistieviering

  Paasmaandag
  7.30 uur – Eucharistieviering

 • Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

  De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

  Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

  Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’  wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

  Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 30 november 2014.

  De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent.

  Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.

   

  In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

   

  De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. De Advent is liturgisch gezien een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.

   

  http://www.adventtijd.nl/

 • H. Mis is om 07.30 in het NL of om 19.30 in het PL  Welkom, Zapraszamy
  Op 02. Augusus  viert de Franciscaanse familie het feest van de Maria ter Engelen, Portiuncula. Dit kerkje is de bakermat van Franciscus zijn broederschap.Hij heeft het van de Benedictijnen in bruikleen gekregen in de jaren van zijn bekering.  Ook  Clara is in dit kerkje haar leven als Arme Zuster begonnen. Het kerkje staat hiermee symbool voor het begin van alle franciscaanse ordes. Over dit kapelletje is later een grote kerk gebouwd, waarvan we vandaag de wijding vieren.

  Het kerkje is gewijd aan Maria ter Engelen. Maria als beeld voor de kerk is bij Franciscus niet vreemd. Het komt onder andere  in zijn Begroeting van Maria terug:

  Wees gegroet, vrouwe, heilige koningin,
  heilige moeder Gods, Maria,
  die als maagd kerk zijt geworden
  en uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel,
  die door Hem gewijd werd
  met zijn allerheiligste beminde Zoon
  en de Heilige Geest, de helper,
  in wie was en is
  alle volheid van genade en al het goede.
  Wees gegroet, zijn paleis,
  wees gegroet, zijn tent,
  wees gegroet, zijn huis,
  wees gegroet, zijn kleed,
  wees gegroet, zijn dienares,
  wees gegroet, zijn moeder
  en gij, alle heilige deugden,
  die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest
  wordt ingestort in de harten van de gelovigen
  om van ongelovigen mensen te maken
  die trouw zijn aan God.

  (Franciscus van Assisi, Begroeting van Maria; uit: De Geschriften (2004), p. 180)

  De evangelielezing die de kerk bij dit feest gekozen heeft is het evangelie van Maria Boodschap: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.’ … ‘Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.’ Maria en de kerk als beeld van Gods genade. Wat bedoelen we daar nu mee, met dat woord genade?

  Vorige week las ik bij Dietrich Bonhoeffer over goedkope genade en kostbare genade.

  ‘De goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk. Heden ten dage gaat onze strijd om de kostbare genade. Goedkope genade betekent genade als te grabbel gegooide waar, vergeving, troost, sacrament, alles te grabbel gegooid; genade als onuitputtelijke voorraadkamer van de kerk, waaruit met lichtvaardige hand gedachteloos en onbegrensd wordt verstrekt; genade zonder prijs; genade die niets kost. Goedkope genade betekent rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar.’ (D. Bonhoeffer, Een thematisch dagboek, Meinema 2011, p. 237)

  ‘Kostbare genade is het evangelie, dat altijd weer moet worden gezocht, de gave waarom moet worden gebeden, de deur waarop moet worden aangeklopt. Kostbaar is ze, omdat ze oproept tot de navolging van Jezus Christus; genade is ze, omdat ze de mens het leven kost; genade is ze, omdat ze hem pas zo het leven schenkt. Kostbaar is ze omdat ze de zonde verdoemt; genade, omdat ze de zondaar rechtvaardigt. Kostbaar is de genade bovenal omdat God zijn Zoon niet te kostbaar achtte voor ons leven, maar hem overgaf voor ons. Kostbare genade is menswording van God. (D. Bonhoeffer, Een thematisch dagboek, Meinema 2011, p. 238)

  Zo is genade, in zijn kostbare vorm, gelouterde liefde – LIEFDE in hoofdletters, Levende Liefde – een verwijzing naar God zelf en zijn Zoon Jezus Christus.

  Tot lof van God!

 • Dank U wel aan Iedereen diedeze dag  bij ons is geweest.

 • Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

  De H. Mis is  op Vrijdag (08 Juni) in de kerk van Kapucijnen op Ossenmarkt 14 om 19.00 uur H. Mis.

  Welkom op Donderdag 07 Juni om 19.00 in H. Hart Kerk.
  Aanbidding en Toewijding aan het H. Hart van Jezus.

Meer materiaal